Södra Länken - Ett förslag till trafiklösning för Delsbo söder om 84:an

Dagens situation

 

Dellenbanans viadukt över Kalvstigen har inte full höjd. Det är också svårt att höja den med bibehållen möjlighet till framtida tågtrafik.

 

Samtidigt är den sista delen av Kalvstigen in mot Delsbo inte lämplig för tung trafik av andra skäl. Den är krokig och smal med bebyggelse tätt inpå. Dessutom har den tunga trafiken (virkesbilar) sällan Delsbo som mål, utan ska vidare österut mot kusten. Även Stationsgatan är olämplig för dagens genomfarts-trafik och behöver avlastas.

 

 

 

 

SM 060213, rev.130307

Vårt förslag till lösning

 

går ut på att en ny 1,7 km lång väg byggs som länsväg mellan Kalvstigen (väg 700) och riksväg 84,
med en ny plankorsning med Dellenbanan. På det här viset kan all tung trafik från Kalvstigen ledas helt utanför tätorten. Personbilar söderifrån mot Delsbo fortsätter att köra Kalvstigen som idag. Bobygdsvägen (väg 708) ansluts till den nya vägen liksom Stationsgatan, Fänsmyrvägen och Länsmansgatan. För säkrare gång- och cykeltrafik föreslår vi att en separat port byggs eller att viadukten breddas .

 

Vinster

 

att järnvägsviadukten inte behöver byggas om för högre fordonshöjder. Med en separat port för gång- och cykeltrafik blir passagen trafiksäker.

 

att Kalvstigen in mot Delsbo avlastas från tung trafik och genomfartstrafik mot Hudiksvall.

 

att en förbindelse skapas mellan väg 708 mot Bobygden och Kalvstigen mot Järvsö. Idag måste denna trafik in i Delsbo via Stationsgatan. Med den nya länken kan Stationsgatan göras till en vanlig lokalgata och övertas av kommunen.

 

att både idrottsplatsen och industriområdet på Fänsmyrvägen kommer att kunna nås söderifrån, vilket ytterligare avlastar Stationsgatan.

 

att trafiksituationen förbättras i centrala Delsbo där både Kalvstigen och Bjuråkersvägen ansluter till riksväg 84 strax intill varandra.

 

att det statliga vägnätet rent allmänt får en bättre struktur, med större maskvidd.

 

Dellenbanans Vänner 990707, rev. 130307

 

 

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se