Dellenbanans Vänner 1985 - 2014

Under 1980-talet hotades Dellenbanan, liksom många andra så kallade trafiksvaga bandelar, av nedläggning. 1985 lade SJ ner persontrafiken och det var uppenbart att även godstrafiken skulle försvinna. Det var bara var en tidsfråga innan också själva banan skulle läggas ner.

 

Vi räddar banan från att kapas i Delsbo!

 

Viadukten över Kalvstigen i Delsbo har vi lyckats behålla intakt genom att Länsstyrelsen för drygt 10 år sen rev upp den detaljplan som kommunen tagit fram för en brorivning och vägrätning. Även Ljusdals kommun engagerade sig för viaduktens bevarande med ett remissvar, trots att den inte låg i den egna kommunen. Banan räddas från att bli omöjliggjord av övrig samhällsplanering.

 

Dellenbanans Vänner bildas

 

2 december 1984 bildas Järnvägsföreningen Dellenbanans Vänner av en grupp privatpersoner. Målet är att göra Dellenbanan till en levande och bärkraftig järnväg med modern gods- och persontrafik. Vi arbetade trafikpolitiskt på olika sätt och försökte bland annat lansera banan som en ”försöksjärnväg”. Tanken var att ta fram och pröva nya tekniska och organisatoriska lösningar, anpassade för en mindre landsbygdsjärnväg.

Godstrafiken försvinner från Dellenbanan

 

Därmed upphörde banunderhållet och 1987 stängdes banan för all trafik, även vår. Då vi ville utnyttja Dellenbanans 100-årsjubileum lät vi på egen hand, genom ett nytt banklån, rusta upp banan. Under våren 1988 och inför sommaren kunde vi öppna Dellenbanan för trafik.

Dellenbanan stängs åter för trafik

 

Det görs denan gång av det nybildade Banverket. Sen 100-årsjubileet har vi inte kunnat köra på banan, men vi kunde under en period använda tågen för beställningtrafik på Ostkustbanan.

 

Vi gör ett trafikförslag - Sundsvallspendeln

 

1995 lades Dellenbanan ned. Det gjorde däremot inte Dellenbanans Vänner. 1988 års trafikpolitiska riksdagsbeslut hade medfört helt nya och bättre möjligheter för banor som Dellenbanan, och vi ville nu få politikerna att se och utnyttja dessa. Bland annat arbetade vi fram ”Sundsvallspendeln”, ett förslag till regionaltågslinje Ljusdal - Hudiksvall - Sundsvall. Med den stora arbets- och skolpendling som fanns mellan orterna skulle ett regionaltåg ha goda lönsamhetsförutsättningar. Länstrafikbolaget var inte intresserat av att titta närmare på förslaget.

Museijärnväg?
Dellenbanan unik i Europa...

 

Rolf Sten, då ordförande för Ostkustbanans Vänner i Sundsvall, presenterade en idé om att göra Dellenbanan till en elektrifierad museijärnväg. Eftersom inga andra museijärnvägar tillåter eldrift skulle Dellenbanan komma att bli unik. Det tog ett tag att acceptera tanken att banan istället skulle kunna bli en museijärnväg, men eftersom förslaget också inrymde en satsning på kommersiell godstrafik, och eftersom vi inte kom någon vart med våra tidigare förslag, accepterade vi så småningom tanken.

 

Vi kom att arbeta helhjärtat för den nya visionen, särskilt som förslaget mottagits med entusiasm från Länsmuseet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Tekniska Museet, Tekniska Högskolan, Sveriges Järnvägsmuseum med flera.

Vi kör igång

För att göra museijärnväg, och med hjälp av volontärer från olika europeiska länder satte vi spaden i banvallsgruset. Vi gjorde i ordning bangårdsområdet i Delsbo. Följande år fortsatte vi upprustningen. Vi började även hyra ut cykeldressiner.

Genombrottet?

 

Vi fick en halv miljon från
EU:s regionala fonder. Pengarna användes till "Projekt Fredriksfors", en första bit museijärnväg mellan Delsbo och Fredriksfors.

 

Läs mer om
museijärnvägen >>

Rekord för Dressinuthyrningen

 

2004 blev ett rekordår för dressinuthyrningen, och när det väl började lugna ner sig framåt sensommaren vidtog banarbetena, med byte av slipers på sträckan Delsbo - Fredriksfors. Vi köpte även en motorvagn (Y8) för den kommande trafiken. 2005 avslutades banupprustningen med att broarna på sträckan fick nya slipers. För att utveckla verksamheten vidare så fick föreningen också ett bidrag på 800 000 SEK från Länsstyrelsen.

Vi bygger Delsbos snyggaste kafé!

 

De gamla postlokalerna i stationshuset renoverades för att bli kafé och samlingslokaler för bygdens föreningsliv. Än finns det kvar att göra, men en riktigt bra grund gör att kafét redan nu är en tillgång för oss och för bygden. Om ni är fem, tio eller tjugo spelar ingen roll - atmosfären finns där. Arbetet gjordes med föreningen Kraterkraft.

Jan Rydh utreder Dellenbanan som museijärnväg

 

Läs mer om museijärnvägen >>

Dellenbanan är ett stort projekt, som kommer att ta tid att förverkliga. Men processen är igång! Vi fortsätter att förvalta, försvara och trafikera banan. Banan är fortfarande sammanhängande i hela sin längd.

Broförrådet i Hybo förvärvas som vagnhall

 

Förrådet ligger i direkt anslutning till järnvägen. Det förvärvas med bidrag från Ljusdals kommun till lantmäteriförrättningen. Vi planerar att bygga om det till vagnhall. Det är kvar att dra in spår i förrådet. Vi har under några år sökt bidrag från... men fått avslag

Vi kör egen trafik!

 

För att rent faktiskt hålla järnvägen vid liv satte vi parallellt med det trafikpolitiska arbetet även igång egen trafik på banan. Vi ville i någon mån också börja testa de idéer vi hade för järnvägens utveckling. Direkt efter föreningens bildande lånade vi pengar i bank och köpte ett par äldre motorvagnståg, som vi körde med i turist- och chartertrafik.

2010

2011

2008

2007

2006

2009 - 2012 cyklar 12 000 personer dressin på Dellenbanan

Dressinuthyrning -

ett lyckokast

 

2001 började vi hyra ut dressiner på prov. Vi fick åter hjälp av volontärer, nu med att röja sly och göra banan framkomlig för dressinåkarna. Vi kunde inte då veta att det 10 år senare skulle vara basen för vår verksamhet. Idag är vi stolta över vara en unik aktivitet som lockar besökare till Hälsingland.

1986

1989

1995

2001

2003

2004

2005

Läs mer om musei -järnvägssatsningen
1995 - 2011

Foto: Paul Bogatir

Håkan Blank kör med vår egenkonstruerade spårröjare "Jack". Idag är banan röjd mellan Hybo och Idenor.

Kommunens förslag till Ostkustbanans  dragning -

ett hot mot Dellenbanan

 

 

Däremot hade ett nytt hot seglat upp på himlen. Hudiksvalls kommun föreslog att den planerade nya sträckningen av Ostkustbanan skulle följa nya E4:an. Vi såg framför oss en ny 10-årig kamp för att hindra att det nya spåret skulle kapa Dellenbanan i nästan rät vinkel, och började titta på andra mer ofarliga dragningar av det framtida dubbelspåret. En viktig pusselbit var Hudiksvalls station. Om den kunde ligga kvar i centrum så skulle Dellenbanans anslutning till OKB kunna behållas intakt. Vi tog därför fram ett komplett förslag hur det skulle kunna se ut och fungera, och presenterade det för kommunledningen

Politikerna är positiva till Dellenbanan

 

Inför kommunalvalet 2010 frågade vi de politiska partierna i Hudiksvall och Ljusdal vad de tyckte om återupptagen tågtrafik på Dellenbanan.  Valet kom sedan att innebära ett maktskifte i Hudiksvall och en helt ny kommunledning med en positiv attityd till Dellenbanan och till oss.

Banverket häver rivningsbeslutet på Dellenbanan

 

Därmed försvinner förutsättningarna för museijärnvägen.

Vi plockar ner de sista resterna av kontaktledningen

 

Genom åren, bit för bit, har kontaktledningen längs järnvägen stulits. Nu fanns det bara kvar på stationsområdet i Delsbo. Då koppartjuvarna började ta i kanterna även där valde vi att själva plocka ner det sista. Det kändes olustigt med tjuvar inpå knuten och de ca 100 000 kronor det gav föreningen var viktiga pengar.

Vi fokuserar åter på regionaltåg och godståg

 

Och det inte bara på Dellenbanan. Vi skrev till alla kommunalråd i Hälsingland och föreslog att man skulle ta fram en vision för ett regionaltågssystem i hela Hälsingland. Det skulle kräva investeringar både i nya tåg och upprustade banor. Ett sådant system skulle ta lång tid att förverkliga, och därför är det bra att få upp frågan på bordet nu.

 

Banan är fortfarande lika kulturhistoriskt intressant, och vi ser det som en rolig utmaning att skapa en anläggning där nyttotrafik och turisttrafik kan samsas.

 

Däremot får då dressinerna lämna banan, så passa på att cykla nu medan möjligheten finns!

2012

Stationshuset rustas

 

Med stöd från länsstyrelsen målar vi fasaden och isolerar vinden. Kulörerna återställs till
50-talets. Huset hade då en för tiden vanlig färg för SJ-byggnader. Hela huset skrapas så att plastfärgen försvinner. Nu blir det linoljefärg. Vi hoppas slutföra projektet under 2014

Museijärnvägen Delsbo - Fredriksfors invigs

 

Riksdagens dåvarande talman
Björn von Sydow klipper bandet.

 

Läs mer om museijärnvägen >>

 

Vi köper Delsbo Stationshus

 

 

Vi räddar banan från att delas av nya E4:an

 

I över 10 års tid hade vi jobbat för att undvika att nya E4:an förbi Hudiksvall skulle skära av Dellenbanan. I de första planerna hade man lagt en vägbank rakt över spåret, men steg för steg hade vi lyckats påverka Vägverket, och när nu vägbygget påbörjats hade vi inte bara fått till en viadukt, vi hade också fått upp den fria höjden till drygt 4 meter. Inte tillräckligt för eldriven tågtrafik, men vi fick väl lösa det problemet i framtiden genom att istället sänka banan ett par meter. Det går inte, sa Vägverket. Då måste vi redan nu grundlägga djupare, till en merkostnad av 2,5 miljoner.

 

Vi hade 10 dagar på oss att få fram medlen. Det såg hopplöst ut, men inom två veckor var saken klar. Länsstyrelsen, Banverket och Region Gävleborg ställde tillsammans upp med pengarna.


Visa Hyboförrådet på en större karta

Utdrag ur pressmeddelande 2002-11-12

 

Nu är det klart. Ulf Gustafsson på Jernhusen AB meddelade idag att Dellenbanans Vänner får köpa Delsbo stationshus för de 610.000 som föreningen hade bjudit. Genom att avstå från det högre bud

man hade ger nu Jernhusen föreningen möjlighet att vidareutveckla sin satsning på Dellenbanan som turist- och museijärnväg.

 

- Vi är mycket lättade, säger Sigurd Melin i föreningen. Det har varit ett par pressade veckor med risk för en upptrissad budgivning som det hade varit oansvarigt att försöka hänga med på. Vi vill

därför rikta ett stort tack till Jernhusen för beslutet att låta oss få köpa stationshuset. Det innebär att man i praktisk handling visar att man tar ett ansvar för järnvägens kulturhistoria, säger han.

 

Pressmeddelande 2002-10-28 >>

Byggnadsminnesförklara Delsbo station! >>

Pressmeddelande 2002-11-08 >>

Vänner och ovänner i dragkamp om Delsbo station >>

Pressmeddelande 2002-11-12 >>

Dellenbanans Vänner får köpa Delsbo station >>

Pressmedelande 2008-07-03

För låg för tåg >>

Pressmeddelande 2000-09-08:

Bygg busstationen i Delsbo vid 84:an >>

Pressmeddelande 2000-11-25:

Nya busstationen i Delsbo - en kamp på liv och död för Dellenbanan >>

Pressmeddelande 2001-01-04

Dellenbanans Vänner tar strid för en bättre lösning av busstationsfrågan >>

Pressmeddelande 2001-02-26:

Kommunen backar om busstationen >>

Pressmeddelande 2000-08-03:

Upprustningen av Dellenbanan stoppas >>

Ny

Gammal

Vi återöppnar Dellenbanan vid dess 100-årsjubileum

 

Vi kör pendeltåg i samband med 100-årsjubileet av invigningen av sträckan Forsa - Ljusdal.

1988

1984

1985

2014

Vi hyr ut dressiner för nästan 600 000 kronor

 

Och närmare 4500 personer cyklar dressin under sommaren 2014.

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se