Pendeltåg gör Hälsingland konkurrenskraftigare

 

Vi är övertygade om att snabba bekväma resor gör Hälsingland till ett landskap där fler kan och vill leva och arbeta.

 

I norra Skåne, Mälardalen och Uppland ser vi exempel där
huspriserna stiger med 25 % på orter när järnväg byggs eller återupptas. Det blir ofta en kraftig ökning av kollektivresandet
där bilparkeringar och cykelställ måste ökas. Trafikverket benämner spårtrafikens större attraktionskraft som "Spårfaktorn".

Dellenbanans Vänners vision för Hälsingland 2022

FÖRSTUDIE

Stångådalsbanan - Station i Rockneby och mötesspår

Kalmar kommun, Kalmar län

Samrådshandling 2012-04-27

Objekt: 108 510

 

SPÅRFAKTORN

 

Erfarenheterna visar att spårtrafik/järnvägstrafik normalt sett attraherar betydligt fler resenärer än motsvarande busstrafik. Detta gäller även i de fall där spårtrafiken inte går snabbare än motsvarande buss. Anledningen är en effekt som brukar kallas spårfaktor, som tar hänsyn till mjuka faktorer som gör att resenären attraheras mer av spårburen trafik än av busstrafik. Detta handlar inte bara om ökad komfort, utan också om en värdering av det konkreta förtroende och den fysiska tydlighet som järnvägen ger. Järnväg visar också konkret på en långsiktighet som ökar förtroendet för kollektivtrafiken. Det finns också tydliga tecken på att spårtrafik attraherar bilister till kollektivtrafiken i högre utsträckning än busstrafik. Tidigare förändringar från buss till spår indikerar att spårfaktorn motsvarar en resandeökning på runt 20 procent.

 

En förändring från buss till järnväg brukar ge en resandeökning med 20 %

 

Texten till vänster är hämtad ur Trafikverkets förstudie Stångådalsbanan från 2012.

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se