20130713

Stockholmskonsulterna: Dellenbanan är en del av ett stort transportsystem

 

 

Det kostnader som banan sparar genom kortare omledningsvägar vid stopp och i form av minskat slitage på andra anläggningar, är värden som bör tillföras Dellenbanan.
Det skriver Stockholmskonsulterna i sin rapport “Investeringsgrunder Dellenbanan”.

 

Stockholmskonsulterna har i studien tittat på flera scenarion. I grunden ligger en jämförelse mellan lastbil och tågtransport där energikostnaden för lastbil är 4 gånger högre. Den minskade importen av råolja som tågtrafiken medför öppnas också möjligheter för inhemsk och regional biogasproduktion.

 

I rapporten skrivs att Bansträckningen Ånge - Sundsvall redan idag är i behov
av reparation och det uppskattas ge ett stopp på 4 månader. Med antagandet
att större delen av den godsmängd som varje dag lämnar Ånge går till Sundsvall och kusten, blir Dellenbanan närmaste vägen att omleda trafiken. Stockholmskonsulterna beräknar besparingen till 240 miljoner kronor och refererar också till stoppet i Ekträsk 2005. Trafiken låg nere i 32 timmar och det kostade 10 miljoner kronor. Dellenbanan ger också en betydligt kortare omledningsväg vid stopp eller reparation på sträckan Ljusdal - Gävle och det ger besparingar.

 

Stockholmskonsulterna ser att Dellenbanan permanent kan ta delar av trafiken som idag går Ånge - Sundsvall. Om det flyttar fram reparationen på sträckningen med två år sparas enligt Stockholmskonsulterna ytterligare 270 miljoner kr.

 

I rapporten skrivs att med Dellenbanan kommer virkestågen från Ljusdal snabbt ut till det framtida dubbelspåret på Ostkustbanan, där kapaciteten blir betydligt högre än på Norra Stambanan. Företrädare för skogsbranschen som man talat med, säger att med Dellenbanan kommer priset för transport på järnväg sänkas genom förbättrad upphandling.

 

Stockholmskonsulterna skriver att efter 18 alternativt 30 år är kostnaderna för banan återhämtade. Det beror på vilket ekonomiskt värde som sätts på förkortade restider och livskvalitet för människorna i regionen.

 

Slutligen väcker Stockholmskonsulterna iden att Dellenbanan kan agera provanläggning för nya signalsystemet ERTMS. Banan har en strategisk placering och tidigare pilotanläggningar har har inte fungerat tillfredsställande. Ostkustbanan och Stambanan som ansluter har det äldre systemet ATC2 samtidigt som det är EU-lag på att ERTMS ska finnas på alla banor som nytrafikeras. Dellenbanan som knyter samman Ostkustbanan och Stambanan ligger bra till för utkörning och testning.

Kåre Jonsson, Stockholmskonsulterna

kare.jonsson@stockholmskonsulterna.se

Kåre är verksamhetsanalytiker och civilingenjör med inriktning mot analys, simulering och matematik. Han arbetar med verksamhets-analyser och genomför olika typer kapacitetsutredningar inom järnväg.

 

Dellenbanan handlar om så mycket än Dellenbygden

 

Stockholmskonsulterna visar betydelsen av tvärförbindelser mellan Norra Stambanan och Ostkustbanan. Tanken om Dellenbanan som provanläggning för ERTMS är intressant! När vi pratar om och gör bilden av Dellenbanan tydlig kommer nya möjligheter fram.

 

Lars Gustavsson,
Dellenbanans Vänner

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se