20130909

Birger Tiberg: Persontrafiken kan gå att starta för 300 - 400 miljoner kronor

 

Men bestäm redan från början om tung godstrafik ska köras.
En uppgradering i efterhand kräver ett långt trafikuppehåll.
Det säger Birger Tiberg, civilingenjör, som gjort en studie på Dellenbanan.

 

- För kostnadsuppskattningen har jag använt Vecturas studie från 2012 på banan Uddevalla - Häggvall - Lysekil. Det ger en grov uppskattning av kostnaden.

 

I den studien landar Vectura på en totalkostnad på 575 miljoner kr för en bana på 50 km som rustas till stax 25 ton (största tillåtna axeltryck 25 ton). En stor del av kostnaden är förstärkningsarbeten då marken i hög utsträckning består av blålera. Dellenbanan är något längre men marken under är mycket bättre och en stor del av banan ligger på morän. Upprustningskostnaden för persontrafik på Dellenbanan med stax 20 ton, blir därför troligtvis mycket lägre än ovan nämnda 575 miljoner kr. Det behövs dock ett djupare utredningsarbete för en korrekt uppskattning av kostnaderna. Det ligger inte inom ramen för denna studie.

Med bättre kollektivtrafik tillkommer nya pendlare, då det blir lättare att nå orterna längs banan  säger Birger Tiberg

- Utgångspunkten har varit att bygga utifrån vad som redan finns. En för stor investering kan äventyra hela upprustningen.

 

Birger skriver att för att få en attraktiv persontrafik, är det nödvändigt att banan rustas till högre hastigheter än vad som är möjligt med befintligt skarvspår och grusballast. De måste ersättas med helsvetsat spår och makadamballast. Spårgeometrin tillåter på flera avsnitt redan idag en hastighet på 130 - 160 km/h. På andra mer kurviga avsnitt är det nödvändigt med lägre hastighet. Det finns inga kurvrätningar med i Birgers förslag.

 

"Utgångspunkten har varit att bygga utifrån vad som redan finns"

Birger Tiberg

E-post: birger.tiberg@bluewin.ch

Birger Tiberg är civilingenjör, med järnvägsintresse sedan barnsben. Sedan 1980 är han bosatt i Schweiz. Efter sin pensionering engagerar han sig aktivt i svensk järnvägspolitik, bl.a. med flera konkreta förslag hur trafiken skulle kunna återupptas på ett urval nedlagda banlinjer.

Med tåg enligt förslaget och reservtid inräknad skulle resan Ljusdal – Hudiksvall gå upp till 15 min snabbare än med buss. Utifrån invånarantalet föreslås stationer i Ljusdal, Hybo, Delsbo, Näsviken, Sörforsa och Hudiksvall.

 

Birger betonar att beslutet om att köra tung godstrafik på banan bör tas innan upprustningen startas. Att uppgradera i efterhand för stax minst 25 ton blir mycket kostsamt. Det ger ett långt trafikstopp för förstärkning av broar, förlängning av mötesspår, utvidgning av tunnlar och för förlängning av mötesspår. Läs mer om hur person- och godstågstrafik på Dellenbanan kan se ut i Birger Tibergs studie som du laddar ner nedan.

Gör en steg-2-studie på Dellenbanan

 

Återupptagen persontrafik på Dellenbanan för 300 - 400 miljoner kronor är rimligt. Åtminstone tills motsatsen bevisats. Då kan också virke köras på Dellenbanan och för kanske totalt 500 - 600 miljoner är den rustad för tunga godståg. Dellenbanan höjer kapaciteten och sänker priset för att frakta gods på järnväg i Hälsingland och i Sverige. Kortare restider och effektivare godstransport skapar fler jobb i regionen tror jag.

 

Lars Gustavsson,
Dellenbanans Vänner

Dellenbanans Vänner, Stationsgatan 9, 824 71 Delsbo, Telefon: 0653-164 60, E-postadress: info@dellenbanan.se